ПРОМОПАК ООД бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-1.1.07-0272-C0001, проект "Иновации от Промопак” ООД", схема BG161PO003-1.1.07: „Внедряване на иновации в предприятияВ качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-1.1.07-0272-C0001,

проект "Иновации от Промопак” ООД", схема BG161PO003-1.1.07: „Внедряване на иновации в предприятията“,

Промопак ООД обявява процедура за определяне на изпълнител с предмет:

«Придобиване на специализирани дълготрайни материални активи, необходими за внедряване в производство на иновативни продукти и процеси в 2 обособени позиции:

Обособена позиция 1: Придобиване на машина за формоване, пълнене и лепене на пластмасови бутилки;
Обособена позиция 2: Придобиване на оборудване (матрица) за производство на капачки»

Краен срок за подаване на оферти 06.06.2014 г. 17:00 ч.

 


 ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

 ДЕКЛАРАЦИЯ ЧЛ.22-АЛ2-Т1

 ДЕКЛАРАЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИ ДОГОВОРИ

 ИЗИСКВАНИЯ ОФЕРТИ

 МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА

 ОБЩИ УСЛОВИЯ КЪМ ПРОЕКТ ДОГОВОР

 ОФЕРТА

 ПРОЕКТ ДОГОВОР

 ПУБЛИЧНА ПОКАНА

« назад