ПРОМОПАК ООД бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-1.1.07-0272-C0001, проект "Иновации от Промопак” ООД", схема BG161PO003-1.1.07: „Внедряване на иновации в предприятияВ качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-1.1.07-0272-C0001,

проект  "Иновации от Промопак” ООД", схема BG161PO003-1.1.07: „Внедряване на иновации в предприятията“,

Промопак ООД обявява процедура за определяне на изпълнител с публична покана по реда на ПМС №118/20.05.2014 с предмет:

„Разработване на бизнес и маркетингов анализи и стратегии и концепция за развитие“

Краен срок за подаване на оферти: 28.07.2014 г.  до 17:00 ч.

 
Приложени документи:

1.       Публична покана

2.       Изисквания към офертите

3.       Техническо задание

4.       Методика за оценка

5.       Образец на оферта

6.       Образец на декларация по ПМС № 118, чл. 22, ал.2, т.1

7.       Проект на Договор с изпълнител

8.       Извлечение от общите условия към Договор за безвъзмездна финансова помпщ № BG161PO003-1.1.07-0272-C0001

 


 ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 ИЗИСКВАНИЯ ОФЕРТИ

 ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

 МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА

 ДЕКЛАРАЦИЯ ЧЛ.22-АЛ2-Т1

 ПРОЕКТ ДОГОВОР

 ОБЩИ УСЛОВИЯ

 ОБРАЗЕЦ ОФЕРТА

« назад