ПРОМОПАК ООД,бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-1.1.07-0272-C0001, проект "Иновации от Промопак” ООД", схема BG161PO003-1.1.07: „Внедряване на иновации в предВ качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-1.1.07-0272-C0001, проект  "Иновации от Промопак” ООД", схема BG161PO003-1.1.07: „Внедряване на иновации в предприятията“, Промопак ООД обявява процедура за определяне на изпълнител с публична покана по реда на ПМС №118/20.05.2014 с предмет:

„Доставка на  издувна машина за ПЕТ бутилки

Краен срок за подаване на оферти: 15.08.2014 г.  до  17:00 ч.

Приложени документи:

  1. Публична покана
  2. Изисквания към офертите
  3. Техническо задание
  4. Образец на оферта
  5. Образец на декларация по ПМС № 118, чл. 22, ал.2, т.1
  6. Проект на Договор с изпълнител
  7. Извлечение от общите условия към Договор за безвъзмездна финансова помпщ № BG161PO003-1.1.07-0272-C0001

 ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 ИЗИСКВАНИЯ ОФЕРТИ

 ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

 ОБРАЗЕЦ ОФЕРТА

 ДЕКЛАРАЦИЯ ЧЛ.22-АЛ2-Т1

 ПРОЕКТ ДОГОВОР

 ОБЩИ УСЛОВИЯ

« назад