ПРОМОПАК ООД бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-1.1.07-0272-C0001, проект "Иновации от Промопак” ООД", схема BG161PO003-1.1.07: „Внедряване на иновации в предприятВ качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-1.1.07-0272-C0001, проект  "Иновации от Промопак” ООД", схема BG161PO003-1.1.07: „Внедряване на иновации в предприятията“, Промопак ООД обявява процедура за определяне на изпълнител с публична покана по реда на ПМС № 118/20.05.2014 с предмет: „Разработване на бизнес и маркетингов анализи и стратегии и концепция за развитие“

Краен срок за получаване на оферти: 16.01.2015 г. (петък)  до 16:30 ч.

Приложени документи:

1.            Публична покана

2.            Изисквания към офертите

3.            Техническо задание

4.            Методика за оценка

5.            Образец на оферта

6.            Образец на декларация по ПМС № 118, чл. 22, ал.2, т.1

7.            Образец на декларация за изпълнени договори

8.            Проект на договор с изпълнител

9.            Извлечение от общите условия към Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-1.1.07-0272-C0001


 ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 ИЗИСКВАНИЯ ОФЕРТИ

 ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

 МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА

 ОБРАЗЕЦ ОФЕРТА

 ДЕКЛАРАЦИЯ ЧЛ.22-АЛ2-Т1

 ДЕКЛАРАЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИ ДОГОВОРИ

 ПРОЕКТ ДОГОВОР С ИЗПЪЛНИТЕЛ

 ОБЩИ УСЛОВИЯ

« назад