ПРОМОПАК ООД бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-1.1.07-0272-C0001, проект "Иновации от Промопак” ООД", схема BG161PO003-1.1.07: „Внедряване на иновации в предприят
В качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-1.1.07-0272-C0001, проект  "Иновации от Промопак” ООД", схема BG161PO003-1.1.07: „Внедряване на иновации в предприятията“, Промопак ООД обявява процедура за определяне на изпълнител с публична покана по реда на ПМС № 118/20.05.2014 с предмет: „Разработване на бизнес и маркетингов анализи и стратегии и концепция за развитие“ Краен срок за получаване на оферти: 16.01.2015 г. (петък)  до 16:30 ч. Приложени документи: 1.           ...

виж повече »

ПРОМОПАК ООД бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-1.1.07-0272-C0001, проект "Иновации от Промопак” ООД", схема BG161PO003-1.1.07: „Внедряване на иновации в предприятия
В качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-1.1.07-0272-C0001, проект  "Иновации от Промопак” ООД", схема BG161PO003-1.1.07: „Внедряване на иновации в предприятията“, Промопак ООД обявява процедура за определяне на изпълнител с публична покана по реда на ПМС №118/20.05.2014 с предмет: „Доставка, монтаж и първоначално изпитване на машина за формоване, пълнене и лепене на пластмасови бутилки“   Краен срок за подаване на оферти: 05.09.2014 г.  до...

виж повече »

ПРОМОПАК ООД,бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-1.1.07-0272-C0001, проект "Иновации от Промопак” ООД", схема BG161PO003-1.1.07: „Внедряване на иновации в пред
В качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-1.1.07-0272-C0001, проект  "Иновации от Промопак” ООД", схема BG161PO003-1.1.07: „Внедряване на иновации в предприятията“, Промопак ООД обявява процедура за определяне на изпълнител с публична покана по реда на ПМС №118/20.05.2014 с предмет: „Доставка на  издувна машина за ПЕТ бутилки“ Краен срок за подаване на оферти: 15.08.2014 г.  до  17:00 ч. Приложени документи: Публична покана Изисквания към офертите Техническо...

виж повече »

ПРОМОПАК ООД бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-1.1.07-0272-C0001, проект "Иновации от Промопак” ООД", схема BG161PO003-1.1.07: „Внедряване на иновации в предприятия
В качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-1.1.07-0272-C0001, проект  "Иновации от Промопак” ООД", схема BG161PO003-1.1.07: „Внедряване на иновации в предприятията“, Промопак ООД обявява процедура за определяне на изпълнител с публична покана по реда на ПМС №118/20.05.2014 с предмет: „Разработване на бизнес и маркетингов анализи и стратегии и концепция за развитие“ Краен срок за подаване на оферти: 28.07.2014 г.  до 17:00 ч.   Приложени документи: 1.      ...

виж повече »

ПРОМОПАК ООД бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-1.1.07-0272-C0001, проект "Иновации от Промопак” ООД", схема BG161PO003-1.1.07: „Внедряване на иновации в предприятия
В качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-1.1.07-0272-C0001, проект "Иновации от Промопак” ООД", схема BG161PO003-1.1.07: „Внедряване на иновации в предприятията“, Промопак ООД обявява процедура за определяне на изпълнител с предмет: «Придобиване на специализирани дълготрайни материални активи, необходими за внедряване в производство на иновативни продукти и процеси в 2 обособени позиции: Обособена позиция 1: Придобиване на машина за формоване, пълнене и лепене на пластмасови бутилки; Обособена...

виж повече »